7 loại phụ cấp lương trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước

14-04-2016

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH từ ngày 10/06/2015, hướng dẫn xây dựng thang, phụ cấp lương, bảng lương, và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu bắt đầu có hiệu lực.

Trong đó, đề cập đến các khoản phụ cấp lương như sau:

1. Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

a) Các khoản phụ cấp lương độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm được áp dụng đối với người lao động làm những công việc trong điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm.

b) Những công ty rà soát phân loại điều kiện lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, so sánh mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của công việc để xác định mức phụ cấp, bảo đảm như sau:

Mức phụ cấp đối với công việc có điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại cao nhất bằng 10%; thấp nhất 5%. Công việc lao động trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm độc hại, thấp nhất bằng nhất 7% và cao nhất 15% so với mức lương của công việc đó.

c) Khoản phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo thời gian thực tế. Làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày, dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày.

 

7-loai-phu-cap-luong

2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm

a) Các khoản phụ cấp lương trách nhiệm được áp dụng đối với người lao động làm một số công việc thuộc công tác quản lý hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn so với trách nhiệm đã tính trong mức lương của bảng, thang lương.

b) Công ty phải có trách nhiệm rà soát, đánh giá yếu tố trách nhiệm đối với công việc để xác định đúng mức phụ cấp trách nhiệm, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc trong thang, bảng lương.

c) Phụ cấp trách nhiệm sẽ được trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Nếu không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm nữa.

3. Chế độ phụ cấp lưu động

a) Khoản phụ cấp lưu động được áp dụng đối với người lao động làm công việc phải thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở, như khảo sát, tìm kiếm, khoan thăm dò khoáng sản; thi công các công trình xây dựng; khảo sát, đo đạc địa hình, địa chính..

b) Công ty đó có trách nhiệm rà soát, đánh giá tính chất lưu động đối với công việc để xác định mức phụ cấp lưu động, để bảo đảm rằng mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc.

c) Phụ cấp lưu động được trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo số ngày thực tế lưu động đã thực hiện.

4. Chế độ phụ cấp thu hút

a) Phụ cấp thu hút được áp dụng đối với người lao động đến làm ở vùng có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, vùng kinh tế mới, công trình cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà Nhà nước quy định có phụ cấp thu hút; công việc cần thu hút lao động.

b) Yêu cầu công ty rà soát công trình, địa bàn, nghề, công việc cụ thể để xác định mức độ thu hút đối với người lao động và thiết kế mức phụ cấp, và phải bảo đảm rằng mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 35% mức lương.

c) Khoản phụ cấp này được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khoảng thời gian thực hiện từ 3 đến 5 năm, còn tùy thuộc vào điều kiện của địa bàn công việc, làm việc hoặc nghề.

5. Chế độ phụ cấp khu vực

a) Phụ cấp được áp dụng với cán bộ, công chức làm việc ở địa bàn này được hưởng phụ cấp khu vực.

b) Mức phụ cấp do công ty quyết định tối đa bằng mức tiền tuyệt đối mà cán bộ, công chức trên địa bàn.

c) Khi không làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp khu vực.

6. Chế độ phụ cấp chức vụ

a) Được áp dụng đối với Phó trưởng, Trưởng phòng phòng trong trường hợp công ty quy định.

b) Công ty đánh giá yếu tố phức tạp công việc, so sánh tương quan với công việc chuyên môn, nghiệp vụ để xác định mức phụ cấp, bảo đảm cao nhất không vượt quá 15% mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất.

c) Khi thôi không giữ chức vụ từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp chức vụ.

7. Chế độ phụ cấp khác

Các khoản phụ cấp lương khác của công ty phải được báo cáo chủ sở hữu xem xét, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

Các bài viết tương tự: